Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Maxbus Transport Osobowy Jacek Sulka z siedzibą: os. Długa 40b, NIP: 736-154-21-63, REGON 492821980, zwana w dalszej części tej klauzuli jako Firma Maxbus. Z administratorem danych mogą Państwo skontaktować się poprzez adres email: biuro@maxbus.pl, pod numerem telefonu: +48 603 681 737, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • prawidłowej realizacji umowy,
  • celach podatkowych,
  • a także mogą być przetwarzane przy dochodzeniu roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią.
 3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.
 4. Postawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Pańśtwo stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia Obowiązku prawnego, który ciąży na Firmie Maxbus tj. obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i przechowywanie Faktur VAT, rozpatrywanie reklamacji) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, m .in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności), a jeśli wyrazili Państwo zgodę — art. 6 ust. 1 lit. a RODO Firma Maxbus może również przetwarzać Państwa dane np. w celach komunikacji z Państwem na podany nr telefonu, adres e-mail.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę Maxbus w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń.
 6. Firma Maxbus nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej. Państwa dane nie są profilowane. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim, a ich odbiorcami będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od Firmy Maxbus ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia. Jednocześnie są Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnych momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo także prawio wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Firmę Maxbus danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.